Общи условия

Условия за използване на уебсайт https://capino.bg/

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между " DELTA 29 " LTD,  по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://capino.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

 

" Делта 29" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 200001314 адрес Варна, ул. Чинар 14, имейл адрес info@capino.bg, телефон +359 896 896 233

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на " DELTA 29 " и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от " Делта 29 " ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

Дефиниции

 

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - https://capino.bg/ и всички негови подстраници.

 

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

 

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

 

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

 

 1. Поръчка

 

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.

 2. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца

 3. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

 4. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

 5. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

 6. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

 

 1.  Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 

 1.  е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

 

 1.  е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

 

 1.  са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

 

 1. Цени

 

 1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

 2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

 1. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

 1. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца.

  1. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

  2.  Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 2. Плащане

 

 1. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 2.  Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 

 • наложен платеж

 • банков превод

 

 1. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 2. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 3. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

 1. Отказ от договора и замяна

 

 1.  Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

 

 1.  Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с формуляра за връщане, документ за банкова сметка, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

 2. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

 3.  Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

 4.  В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта в срок от 14 дни, без да уведоми Търговеца за забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил заявлението си за упражняване на отказ от договора.

 5.  Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 6. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 7. При връщане, подмяна или ремонт на продукти стойността за транспорт се заплаща от клиента.

 

 1. Рекламации

  1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

  2. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 14 дни след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

  3. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

 •  при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 • несъответствието се дължи на материални щети, нанесени от потребителя.


 1. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отстъпка от цената.

 2. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

 3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

 4.  При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 


 • формуляр за рекламация на стоките качен на сайта;

 •  официален документ с банкова сметка.

 

 1. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

 2.  Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

 3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 4. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 

 • 1.      разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума

 • 2.      намаляване на цената.

 

 1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 1. Интелектуална собственост

 

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

 1. Прекратяване и разваляне на договора

 

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 2. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

 1.  Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

 1. Спасителна клауза

  1.  Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

 1. Изменение на общите условия

  1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

  2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

  3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

 

 

 1. Приложимо право

  1.  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 1. Регистрация и идентификация

  1. Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

  2.  Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

  3. На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

  4. Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

  5. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

  6. Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

  7. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.

  8. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

  9. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

  10. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл или данни за потребителя от социалните мрежи или услуги по идентифиакция от трети лица, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.

  11. Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си.

  12. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите условия.

  13. Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

  14. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.


 1. Оценка на потребителите

  1. Всеки потребител може да даде своето мнение и оценка за стоките, предлагани на Сайта, както и да се запознае с оценките, които други потребители са публикували.

  2. Capino.bg публикува оценките, изпратени от потребителите, които отговарят на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия. Публикуват се както положителните, така и отрицателните оценки за продуктите. Обработването на оценките на потребителите от Capino.bg не е свързано със спонсорство или с отношения с други търговци.

  3. Capino.bg приема и публикува на Сайта оценки на всеки Потребител, независимо дали авторът на оценката е закупил оценяваната стока от Сайта.

  4. Capino.bg не разполага с информация дали авторът на оценката е закупил конкретната стоката от Сайта и не може да гарантира това обстоятелство.

  5.  Всеки Потребител може да публикува оценка за продукт като попълни формуляра достъпен на продуктовата страница на този продукт на Сайта. Ако Потребителят има клиентски профил на Сайта и подаде оценката след като е влязъл в профила си, той ще бъде идентифициран с данните от потребителския си профил. Потребителят завършва и изпраща за публикуване оценката с натискане на бутона „Изпрати“. С изпращане на своята оценка Потребителят се съгласява с Общите условия на Сайта и правилата за потребителските оценки. След изпращане на оценката, тя не може повече да бъде променяна от Потребителя.

  6. Всяка оценка на продукт включва рейтинг на продукта и конкретно мнение на потребителя. Рейтингът се определя свободно от потребителя с помощта на звезди (от 1 до 5).  Въз основа на индивидуално определен от всеки потребител рейтинг се формира на средноаритметична база общ рейтинг на продукта, който се посочва до изображението на продукта на Сайта. Този рейтинг се променя динамично след всяка подадена оценка. Общият рейтинг  на продукта се формира само на база потвърдени от администратор оценки.

  7.  Оценките се публикуват на Сайта на продуктовата страница на съответната стока и стават достъпни за всички Потребители само след проверка от администратор на Сайта, че оценката отговаря на следните изисквания:

 • да е написана на български език;

 • да се отнася до съответния продукт и да съдържа мнение относно качествата и характеристиките на продукта;

 • да не съдържа реклама или информация относно други търговци или други възможности за закупуване на този или други продукти;

 • да не уронва престижа и доброто име на Capino.bg;

 • да не съдържа лични данни на трети лица;

 • да не съдържа информация, която насочва към други уеб сайтове, адреси, имейл адреси, данни за контакт или телефонни номера;

 • да не се използват обидни или нецензурни думи и изрази, да не включва съдържание подкрепящо или подтиква към дискриминация, нетолерантност или агресия.

 

 1. Оценките се публикуват така както са подадени от Потребителя без да се редактират или променят. Оценките на Потребителите представляват лично мнение, изразено от Потребителя относно характеристиките и качествата на продукта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на изпратената от него оценка и изразеното от него мнение.Capino.bg не носи отговорност за верността, точността и съдържанието на направената оценка и изложеното мнение. Оценките не представляват и не отразяват мнение на Capino.bg относно продукта.

 

 1.  С изпращането на оценка за публикуване Потребителят декларира и потвърждава пред Capino.bg, че:

 •  е единствен автор и притежател на правата на интелектуална собственост върху подаденото за публикуване съдържание;

 • че цялото съдържание, което публикува е точно;

 • че е навършил 18 години;

 •  че използването на съдържанието, което предоставя, не нарушава настоящите Общи условия и не уврежда трети физически или юридически лица.

 

 1. С изпращането на оценка за публикуване Потребителят заявява и се задължава пред Capino.bg, че няма да изпраща за публикуване никакво съдържание:

 • за което знае, че е невярно, неточно или подвеждащо;

 • което нарушава авторски права, патент, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост, права върху реклама,  или поверителна информация на трети лица;

 • което нарушава действащите в Република България нормативни актове (включително, но не само тези, относно защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминацията или заблуждаваща реклама);

 • което е или може разумно да се счита за клеветническо, унижаващо, подбуждащо към омраза, расова или религиозна дискриминация, обидно, незаконно, заплашващо или осъществяващо тормоз на трети физически и юридически лица;

 • за което му е платено или е получил каквото и да било друго възнаграждение или обезщетение от трето лице;

 • което съдържа вируси или каквито да било потенциално опасни компютърни програми или файлове;

 • което не отговаря на изисквания относно оценките на потребители, посочени в настоящите Общи условия.

 

 1.  С изпращане на оценка за публикуване, Потребителят се съгласява и се задължава да обезщети Capino.bg (и всички негови служители и други наети от него лица, директори, управители, законни представители, пълномощници, дъщерни дружества, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги) за всички наложени санкции от контролни органи, за всички предявени претенции и искове от трети лица, както и за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, и всички направени разходи, произтичащи от или свързани с неизпълнение на поетите от него задължения по настоящите Общи условия, дадени от него неверни заявления и декларации, нарушаване от негова страна на нормативни актове или на права и/или на законни интереси на трети лица.


 1. За всяка оценка, която изпрати за публикуване, Потребителят дава съгласие и предоставя на Capino.bg  неограничено, включително без географски ограничения, неотменимо, безвъзмездно, прехвърлимо право (лиценз) да използва, възпроизвежда, копира, променя, обработва, адаптира, превежда, публикува, разпространява, показва, изтрива изцяло или частично изпратеното съдържание (включително, но не само, за интернет, печатни медии, телевизия и видео) без да му се дължи възнаграждение или обезщетение за това. Всяко съдържание, което Потребителят изпраща, може да бъде използвано от Cpino.bgпо негова преценка.

 

 1.  Capino.bg си запазва правото да променя, всяко съдържание на Сайта, което по преценка на Capino.bg е несъвместимо с настоящите Общи условия. Capino.bg си запазва правото по собствена преценка да откаже да публикува или да премахне вече публикувана оценка.

 

 1. Независимо от съдържанието на оценката, изпратена от Потребителя, за Capino.bg (и за неговите служители, представители, дъщерни дружества, филиали, партньори, подизпълнители и трети лица доставчици на услуги или техните представители и служители) не възниква задължение за конфиденциалност по отношение на полученото съдържание.  


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: