Решаване на спорове

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


За КЗП:


  • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

  • тел: 0700 111 22

  •  email: info@kzp.bg

  • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6


За КЗЛД:


  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

  • тел: 02/91-53-518

  • email: kzld@cpdp.bg

  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.


Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.


Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Ловеч и район на действие територията на област Ловеч.


Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: